Ringweg rond dorpskern van Malle

Update 14/12/17: Het voorontwerp van de ring rond Malle krijgt stilaan meer vorm. Doordat de resultaten van de geluidsmetingen langer op zich laten wachten dan voorzien zal de bespreking van het ontwerpvoorstel wel niet meer in december maar in januari besproken worden. Daarna zullen we zoals beloofd dit voorontwerp aan u voorleggen zodat u hier uw bemerkingen, suggesties of bezorgdheden over kan uiten. In de week van 18 december ontvangt u een brief met meer informatie en naargelang uw persoonlijke situatie een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek en/of infosessies over het voorontwerp van de nieuwe weg. Deze gesprekken en infosessies zullen door de gewijzigde planning plaats vinden eind februari en niet januari zoals eerder gecommuniceerd. Van zodra we meer concrete informatie hebben vindt u deze op deze webpagina. 

Om het doorgaand verkeer uit de dorpskern te houden en zo de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kern te verhogen, is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid bezig met de voorbereiding voor de aanleg van een nieuwe ringweg rond het dorpscentrum van Malle. Momenteel zit dit project in de studiefase. 

Ringweg rond Malle

Het voorlopige traject van deze ringweg tussen de Lierselei (N14) en De Schaaf ligt al enkele decennia vast en was al ingetekend op het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Voorkensheide. Het traject zal voornamelijk het tracé van het BPA volgen. De exacte plaats van de ringweg binnen de reservatiestrook, de ligging van de aansluitingen met de bestaande wegen en de breedte van de ringweg zijn echter nog niet bepaald. Zoals de procedure het voorziet zit het agentschap hiertoe samen met de verschillende partners (gemeenten, provincie, de Lijn, politie, ...) in de intergemeentelijke begeleidingscommissie om dit verder uit te werken.

Doel was om in het najaar van 2017 een uitgewerkt voorontwerp te hebben. Dit voorontwerp zal voor het eerst een duidelijk beeld geven van de inplanting en het uitzicht van de nieuwe weg. Omdat we nog wachten op de resultaten van de geluidsmetingen verwachten we eind januari/begin februari rond te zijn met het voorontwerp. 

Communicatie

In januari/februari van 2018 komt er uitsluitsel over de impact op de eigendommen in de buurt omdat er dan meer duidelijkheid zal zijn over het uiteindelijke traject en de ruimte die de nieuwe weg zal innemen. AWV engageert zich om eens dit duidelijk is, zo snel mogelijk en in alle transparantie te communiceren.

Buurtbewoners en bedrijven uit de omgeving zullen begin december een uitnodiging ontvangen voor infosessies die eind februari voorzien zijn. In deze infosessies worden de voorontwerpplannen inclusief de dwarsprofielen en kruispunten toegelicht. Bemerkingen en suggesties kunnen dan worden meegegeven zodat deze verder kunnen bespreken in de gemeentelijke begeleidingscommissie en indien er nood toe is de plannen aanpassen. 

Na het afwerken van de voorontwerpplannen, wordt het ontwerp en de bouwvergunning verder uitgetekend en worden de onteigeningsplannen opgemaakt. Ook tijdens het verdere verloop van het proces voorzien we nog extra communicatiemomenten en is er nog mogelijkheid om bemerkingen door te geven (vb. in het kader van de bouwvergunning).

Een nieuw overzicht (zie schema) van de toekomstige stappen die wij plannen in dit proces vindt u binnenkort hieronder. De periodes die vermeld staan, zijn periodes bij benadering. Heel wat factoren zijn niet voorspelbaar en kunnen een invloed hebben op het proces.